А А А

Кітапхана ережелер

«Алматы Менеджмент Университеті»  Білім Мекемесі

       

1. МАҚСАТЫ

Осы Ереже оқырмандарға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың жалпы тәртібін, оқырмандардың құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ кітапхана қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін реттейді.

 

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Саясат барлық студенттерге, қызметкерлерге және оқытушыларға қолданылады.

 

3. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл Ережелер мыналарға негізделген:
- «Алматы Менеджмент Университеті» білім беру мекемесінің кітапханасы туралы ереже»;
- «Almaty Management University» оқу орнының ішкі нормативтік құжаттары.

 

4. ШАРТТАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
EDD – құжаттарды электронды түрде жеткізу
Педагогикалық ұжым – педагогикалық ұжым
AlmaU Open Library – бұл Алматы Менеджмент Университеті кітапханасының жаңа форматы, ол тек университет кітапханасы ғана емес, сонымен қатар Алматы қаласының кез келген тұрғынының диалог, коворкинг және өзін-өзі жүзеге асыру алаңы болып табылады.
Reader - барлық кітапхана ресурстарына қол жеткізе алатын AlmaU Open Library пайдаланушысы.

 

5.ЖАУАПКЕРШІЛІК
Оқырман осы Ереженің 11-тармағына сәйкес жауапты болады
Кітапхана қызметкерлері жауапты:
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасында және Алматы Менеджмент Университетінің нормативтік құжаттарында белгіленген шектерде өзінің қызметтік міндеттерін, қызметтік этикасын тиісінше орындамау немесе орындамау.
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңнамасында айқындалған шектерде өз қызметін жүзеге асыру барысында жасалған құқық бұзушылықтар.
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан.   

 

6. Оқырман құқықтары
Оқырманның құқығы бар:

- кітапхана қорларын, оның ішінде жинақтардағы материалдарды, электрондық деректер қорын, сондай-ақ оқырмандарға арналған компьютерлік техника мен жиһазды пайдалануға;
- кітапхана ғимаратында жеке компьютерлік жабдықты, жеке жад карталарын және басқа сақтау құралдарын пайдалануға;
- кітапхана қорларының мазмұны туралы ақпарат алуға;
- электрондық деректер қорының мазмұны туралы ақпарат алуға;
- жаңа әдебиеттер туралы ақпарат алу;
- http://lib.almau.edu.kz мекенжайында орналасқан кітапхананың веб-сайты арқылы, сондай-ақ басқа да байланыс құралдары арқылы кітапхана мен кітапхана серіктестері өткізетін іс-шаралар, оның ішінде онлайн іс-шаралар туралы ақпаратты алуға;
- материалдарды іздеу және таңдау бойынша кеңестер алу;
- оқу залында пайдалану үшін кітапхана қорынан материалдарды алуға;
- үйде уақытша пайдалану үшін кітапхана қорынан материалдарды алуға;
- белгіленген тәртіппен ББҚ қызметі арқылы кітапхана қорынан материалдардың электрондық көшірмелерін алуға;
- кітапхана және кітапхана серіктестері өткізетін іс-шараларға қатысу;
- әртүрлі сұраулар, сұрақтар және/немесе ұсыныстармен кітапхана қызметкерлеріне хабарласыңыз.

Қысқа мерзімді келісім-шарт бойынша жұмыс істейтін қызметкерлер мен педагогикалық ұжым мүшелерінің құқықтары бар:

- электронды кітапхана деректер қорын пайдалану;
- оқу залында пайдалану үшін кітапхана қорынан материалдарды алуға;
- кітапхана қорынан материалдарды үй жағдайында уақытша пайдалануға, тиісті материалдардың құнының үш еселенген құнын қамтамасыз етумен алуға;
- белгіленген тәртіпте EDD қызметі арқылы кітапхана қорынан материалдардың электрондық көшірмелерін алуға.

 

7. Оқырман міндеттері
Оқырман міндетті:

- осы Ережелерді сақтауға;
- кітапханаға жазылу кезінде осы Ережемен белгіленген тәртіппен танысуға;
- кітапхана ғимаратында тыныштық пен тәртіпті сақтау;
- басқа оқырмандармен және кітапхана қызметкерлерімен дұрыс қарым-қатынаста болу;
- кітапхана қорындағы материалдарға ұқыптылықпен қарауға, кемшіліктер анықталған жағдайда дереу кітапхана қызметкеріне хабарлауға;
-кітапхана қорынан материалдарды алған кезде әрбір материалды мұқият қарап шығыңыз және қандай да бір кемшіліктер анықталған жағдайда кітапхана қызметкеріне дереу хабарлаңыз;
- кітапхананың компьютерлік жабдығына ұқыптылықпен қарау, егер қандай да бір ақаулық анықталған жағдайда кітапхана қызметкеріне дереу хабарлау;
- кітапхана жиһазына ұқыптылықпен қарау, ақаулар анықталған жағдайда дереу кітапхана қызметкеріне хабарлау;
- кітапхана материалдарын белгіленген мерзімде қайтаруға;
- кітапхана материалдарын пайдалану мерзімін ұзарту туралы өтінішті өз бетінше беруге;
- кітапхана материалдары жоғалған немесе бүлінген жағдайда оларды бірдей және/немесе балама материалдармен ауыстыруға, бұл ретте материалдардың баламалылығын кітапхана қызметкерлері белгілейді;
- жоғалған немесе бүлінген кітапхана материалдарын баламалы құндылықпен ауыстыру мүмкін болмаса, олардың құнын үш есе өтеу.
- университеттен шыққан/шыққан кезде кітапхана қорынан өзіне тиесілі барлық материалдарды қайтаруға.

 

8. Кітапхана қорындағы материалдарды пайдалану ережелері
Кітапхана қорынан материалдар келесі кезеңдерге шығарылады:

- студенттер үшін – 1 (бір) семестрге немесе 1 (бір) оқу жылына, оқу жоспарына сәйкес және кітапхана қорында даналардың жеткілікті санының болуына сәйкес;
-кешкі студенттер – тек сессияның ұзақтығына;
қызметкерлер мен педагогикалық ұжым мүшелері – ұзарту мүмкіндігімен, бірақ 10 (он) тармақтан аспайтын 6 (алты) айға;
AlmaU ашық кітапханасының сыртқы пайдаланушылары университет кампусындағы кітапхана ресурстарын пайдаланады, пайдаланушының сұрауы бойынша қашықтан қол жеткізуге болады.

Ескертулер:

- кітапхана қорынан материалдарға тапсырыс беру кезінде оқырман сәйкестендіруден өтуі керек;
- кітапхана қорындағы кез келген материалды пайдалану мерзімі, егер оған басқа оқырмандар тарапынан сұраныс болмаса, ұзартылуы мүмкін;
- кітапхана қорындағы кез келген материалды пайдалану мерзімі, егер материал оқырмандар тарапынан жоғары сұранысқа ие болса, қысқартылуы мүмкін;
- жеткіліксіз көлемде бар оқу материалдары 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге шығарылады;
- ғылыми материалдар 20 (жиырма) күннен аспайтын, бірақ 5 (бес) атаудан аспайтын мерзімге шығарылады;
- көп томдық материалдардан бір мезгілде 2 (екі) томнан көп емес шығарылады;
- бір даналық материалдар тек кітапхананың оқу залдарында пайдалануға беріледі.

 

9. Электрондық кітапхана деректер қорын пайдалану ережелері
Оқырманның құқығы бар:
білім беру, білім беру және/немесе ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін электронды кітапхана деректер қорын пайдалану.
Ескерту:
Кітапхананың электронды деректер базасымен жұмыс істеу үшін оқырман жеке логин, пароль және/немесе басқа авторизация деректері арқылы авторизациялануы керек.

 

10. Тыйым салынған әрекеттер
Оқырманға тыйым салынады:

- осы Ережелерді бұзу;
- жеке логин, пароль және/немесе басқа авторизация деректерін үшінші тұлғаларға беру;
- кітапхана үй-жайларына сырт киіммен, үлкен сөмкелермен, тағамдармен және тәтті сусындармен кіру;
- кез келген материалдарды, егер олар берілген оқырманның электрондық нысанында жазылмаған болса, кітапхана үй-жайынан алып тастауға;
- кітапхана ғимаратынан кез келген компьютерлік жабдықты алып тастау;
- кітапхана үй-жайынан жиһазды алып тастаңыз;
- кітапхананың кез келген мүлкін, соның ішінде коллекциялардағы материалдарды, компьютерлік техниканы, жиһазды және т.б. зақымдауға;
- кітапхана компьютерлеріне бағдарламалық құралды немесе жаңартуларды дербес орнату;
- кітапхана компьютерлерінде бағдарламалық қамтамасыз етуді өз бетінше конфигурациялау;
- кітапхана компьютерлеріндегі бағдарламалық құралдарды өз бетінше жою;
- кітапхана үй-жайларындағы терезелерді өз бетінше ашуға/жабуға;
- кітапхана үй-жайларындағы жарықтандыруды өз бетінше қосуға/өшіруге;
- кез келген кітапхана материалдарын көпшілікке жариялауға;
- Алматы Менеджмент Университетінің студенттері, қызметкерлері немесе профессорлық-оқытушылық құрамы болып табылмайтын тұлғалардың электронды кітапхана деректер базасына қолжетімділігін қамтамасыз ету;
- электрондық кітапхана деректер қорын коммерциялық мақсатта пайдалану;
- «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бұзған.

 

11.Осы Ережелерді бұзғаны үшін оқырман жауапкершілігі
- Осы Қағидалардың кез келген тармағын бұзған оқырман «Алматы Менеджмент Университеті» білім беру мекемесінің тиісті уақыт кезеңінде қолданыстағы ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес жауапты болады.
- кітапхана материалдарын уақтылы қайтармаған және кітапхана материалдарын пайдалану мерзімін ұзарту бойынша шаралар қабылданбаған жағдайда оқырманның екі айға дейінгі мерзімге кітапхана материалдарын пайдалану құқығы шектеледі;
- кітапхананың кез келген мүлкіне, соның ішінде коллекциялардағы материалдарға, компьютерлік техникаға және жиһазға келтірілген залал үшін жауапкершілік оны соңғы рет пайдаланған және ақау/ақау туралы хабарламаған оқырманға жүктеледі;
- осы Ережелерді жүйелі және/немесе өрескел бұзған оқырмандар бір ай және одан да көп мерзімге кітапхана қорын пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін;
- жүйелі және/немесе өрескел бұзушылықтар туралы ақпарат тиісті кафедраларға/деканаттарға қарау үшін беріледі.

 

12. Права и обязанности сотрудников библиотеки
Сотрудники библиотеки обязаны:

- обеспечивать реализацию прав читателей;
- обеспечивать читателям доступ к ресурсам библиотеки, в том числе к материалам из фондов, к электронным базам данных, а также к компьютерному оборудованию и мебели, предназначенным для читателей;
- обеспечивать в помещениях библиотеки комфортные условия для читателей;
- оқырмандарға кітапхана үй-жайларында өздерінің компьютерлік техникасын, жеке жад карталарын және басқа да сақтау құралдарын пайдалану құқығын беруге;
- оқырмандарды кітапхана қорларының мазмұны туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;
- оқырмандарды электрондық деректер базасының мазмұны туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;
- оқырмандарға жаңа әдебиеттер туралы ақпарат беру;
- оқырмандарды іс-шаралар туралы, оның ішінде кітапхана мен кітапхана серіктестері өткізетін онлайн іс-шаралар туралы ақпаратты http://lib.almau.edu.kz кітапхана веб-сайты арқылы, сондай-ақ басқа да байланыс құралдары арқылы қамтамасыз ету;
- оқырмандарға кітапхана материалдарын іздеу мен таңдауда консультативтік көмек көрсету;
- оқырмандарды оқу залында пайдалану үшін кітапхана қорындағы материалдармен қамтамасыз ету;
- оқырмандарды үйде уақытша пайдалану үшін кітапхана қорынан материалдармен қамтамасыз ету;
- Оқырмандарға кітапхана қорындағы материалдардың электрондық көшірмелерін EDD қызметі арқылы белгіленген тәртіппен ұсыну;
- оқырмандардың барлық кітапхана ресурстарымен, оның ішінде жинақтардың мазмұнымен және электрондық деректер базасымен танысуын арттыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру; кітапхана оқырмандарына қолжетімді лицензияланған деректер базасының мазмұнымен;

- ашық қолжетімді деректер базасының мазмұнымен; басқа ақпарат көздерімен;
- оқырмандардың барлық өтініштеріне дер кезінде жауап беру;
- «Алматы Менеджмент Университеті» оқу орнының профиліне сәйкес кітапхана қорын қалыптастыруға;
- кітапхана қорларында және электрондық деректер қорында орналасқан материалдарды есепке алуды, сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;
- кітапхана қорларында және электрондық деректер қорында орналасқан материалдардың сақталуына жауапты болады.

 

13. Кітапхананың жұмыс уақыты
Кітапхана жұртшылық үшін ашық:

жұмыс күндері сағат 8:00-ден 18:00-ге дейін үзіліссіз;
әр сенбі сайын 9:00-ден 18:00-ге дейін үзіліссіз;
жексенбі күні сағат 10:00-ден 16:00-ге дейін үзіліссіз AlmaU Open Library режимінде.


Кітапхана көпшілік үшін жабық:

мереке күндері;
санитарлық күндерде.
 

Кітапхана өзінің жұмыс уақытындағы өзгерістер туралы өз пайдаланушыларына веб-сайты және оқырмандармен басқа да байланыс құралдары арқылы хабарлайды.

Сізді қызықтырған барлық сұрақтарға lib@almau.edu.kz электрондық мекен-жайы бойынша жауап береді.